اگهی دعوت مجمع عمومی نمایندگان (نوبت اول)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)

پیرو اگهی مندرج روزنامه جمهوری اسلامی
زمان: جمعه 95/7/2 ساعت 10 صبح
مکان:سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی –کرمان
از کلیه منتخبین محترم مجمع عمومی شهرستانها جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آید.
دستور کار جلسه:
انتخاب هیات رئیسه مجمع
انتخابات هیات مدیره
انتخاب بازرس

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر