اگهی مزایده

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشه( سهامی خاص)
در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود 7373 متر مربع شیش دنگ وقف واقع در کرمان بلوار جمهوری اسلامی جنب اداره حمل ونقل وپایانه های سابق را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانندظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر اگهی به منظور پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره تماس:03432113670

3/5 - (1 امتیاز)

ثبت نظر