اگهی مزایده

روزنامه کرمان امروز چهار شنبه 30 بهمن 1398

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سهامی خاص) در نظر دارد 2 قطعه زمین به مساحت4276 و4516 با سند ثبتی  دفترچه ای واقع در بلوار اسلامی جنب پارک ایرانیان ونبش بیهقی را باقیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده به فروش برساند.متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ نشر اگهی اقدام نمایند.شرکت در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.

شماره تماس:32820686

Rate this post

ثبت نظر