بهنام ابوالقاسم پورمشاور فوتبال مدیر عامل صندوق بازنشستگی شد
بهنام ابوالقاسم پور بازيكن اسبق تيم فوتبال پرسپوليس طي حكمي از سوي صندوق
بازنشستگي صنايع مس ايران به عنوان مشاور فوتبال مدير عامل منصوب شد.

در حكم وي امده است:

برادر ارجمند جناب اقاي بهنام ابوالقاسم پور

نظر به مراتب تعهد وتجربيات ارزنده جنابعالي در حوزه ورزش به ويژه در سطوح ملي
و
بين المللي ،"به موجب اين ابلاغ مشاور مدير عامل صندوق بازنشستگي شركت مس
ايران در حوزه ورزش فوتبال منصوب مي گرديد.رجاء واثق دارد با بهره گيري از تحصيلات
وتجارب جنابعالي در ورزش قهرماني ونيز حوزه مديريت امور ورزشي ،فعاليت هاي ورزشي
مراكز زير مجموعه صندوق بازنشستگي مس ارتقاء يافته تا موجبات رضايتمندي مردم شريف
استان كرمان بيش از پيش فراهم آيد.

توفيقات جنابعالي را در انجام وظايف محوله از درگاه احديت متعال مسالت مي
نمايم.

Rate this post

ثبت نظر