تبریک روز تکریم بازنشستگان

  « تبریــــــــک
»

یازدهـــــــم آذر ماه روز تــــــــکریم بازنشستــــگان را به جامعه
بازنشستگان صنایــع مس ایران تبریک وتهنیــــت عرض می نمائـــــــیم.

 

*هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس
ایران*

ثبت نظر