تبریک عید سعید قربان

 

 عید سعید قربان تجلی گاه بندگی در مقابل عظمت پروردگار را به کلیه مسلمین جهان بالاخص بازنشستگان ومستمری بگیران صنایع مس ایران صمیمانه تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.

  هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر