تبریک نوروز

 123.jpeg

فرا رسیدن نوروز باستانی فصل بهار طبیعت ، طراوت وشادابی را به هموطنان عزیز
بالاخص بازنشستگان صنایع مس تبریک وتهنیت  عرض می نمائیم.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس
ایران

ثبت نظر