تبریک روز بازنشسته

روز خانواده وتکریم بازنشسته رابه جامعه بازنشستگان صنایع مس ایران تبریک عرض مینماییم.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر