تصمیمات متخذه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران پنجشنبه 14 شهریورماه 98 کرمان ساعت 10:30 صبح-تعداد حاضرین در جلسه 49 نفر

ریاست محترم هیات مدیره گزارش هیات مدیره را ارائه نمودند وسپس بازرس محترم بیلان وعملکرد سال منتهی به 97/12/29 توسط بازرس قرائت ومورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر شد که وامهای پرداختی در سال 76 و72 لغایت 97/12/29به مبالغ 7/000/000هفت میلیون ریال ودیگری به مبلغ 2/000/000 دومیلیون ریال که امکان وصول ان طی سالیان قبل میسر نگردیده است جزو هزینه های کانون منظور واز صورتهای مالی کانون بکلی حذف شود در مورد اجرای تبصره ماده 10 اساسنامه کانون تاکید گردید به اعضاء مجمع عمومی مقرر نمود اعضاء هیات مدیره فعلی کانون با عنایت به عدم صدور پروانه فعالیت دور دوم توسط وزارت محترم کشور واستانداری کرمان وبا توجه به تاریخ شروع وپایان فعالیت دوره اول اعضاء هیات مدیره ومدت قانونی سه سال، اعضاء هیات مدیره کما کان تا تاریخ حداقل 99/7/1 به فعالیت خود ادامه دهند.مجمع با حق الزحمه یکساله بازرس به مبلغ25/000/000 (بیست وپنج میلیون ریال) موافقت نمود.
سپس ختم جلسه مجمع عمومی بصورت فوق العاده توسط رئیس جلسه اعلام گردید.

3.5/5 - (2 امتیاز)

ثبت نظر