تقاضای مدیر عامل صندوق بازنشستگی در خصوص تغییر زمان جلسه با اعضای مجمع نمایندگان

مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی در نامه ای خطاب به هیات مدیره کانون بازنشستگان خواستار تغییر زمان جلسه ایشان با اعضای مجمع عمومی نمایندگان کانون بازنشستگان شدند در این نامه امده است:
جناب اقای پور محمدی
رئیس محترم هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس
با سلام عطف به نامه شماره 199/94/11 مورخ 94/7/14 وپیرو نامه شماره 2/14266/م/ص ب مورخ 94/7/13 ضمن تشکر از دعوت جنابعالی برای حضور اینجانب در مجمع نمایندگان محترم جامعه بازنشستگان صنعت مس وادای احترام به تک تک انها لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید تا یا جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کانون ویا جلسه دیدار دوجانبه وپرسش وپاسخ که صمیمانه بدان مشتاق میباشم به روز چهارشنبه 94/8/13موکول گردد.

           منصور سلطانی
مدیر عامل صندوق بازنشستگی

توضیح اینکه:هیات مدیره کانون بازنشستگان با توجه به صدور اگهی دعوت به مجمع از طریق جراید وسایر مراحل تشریفات قانونی وهمچنین برنامه ریزی در خصوص حضور اعضاء درمجمع،تغییر جلسه مجمع عمومی نمایندگان را امکان پذیر ندانسته،لیکن در جلسه مجمع عمومی نمایندگان محترم پس از اخذ تصمیم انان در خصوص زمان پیشنهادی مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی هماهنگی های لازم بعمل خواهد امد.

Rate this post

ثبت نظر