تقدیر وتشکر

دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران اعلام نمود در پی اثبات ومحقق شدن فصل
بازنشستگی ائین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران و اقدام مسئولین
مربوطه در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باستناد مفاد تبصره 5 ماده 109 ائین نامه
تعداد زیادی از بازنشستگان با ارسال نامه ، پیامک ،حضوری وتلفنی از اقدامات مجدانه
وپیگیرانه اعضای هیات مدیره ودبیر کانون تقدیر وانان را مورد لطف خود قرارداده اند
ایشان متقابلا مراتب سپاسگزاری خود واعضای هیات مدیره با ارزوی سلامتی ،سرافرازی
وعزت با توجه به همکاری های صمیمانه ،اعتماد توام با سعه صدر جامعه عظیم بازنشسته
شرکت ملی صنایع مس ایران را از درگاه ایزدمنان خواستار شدند.

Rate this post

ثبت نظر