تقویت شرکت های تحت پوشش ،توازن حقوقی واشتغال فرزندان بازنشستگان
در مراسم همايش بازنشستگان صنايع مس ايران ساكن تهران واستانهاي مجاور كه در
روزپنجشنبه مورخه 31/4/89 راس ساعت 10 صبح در محل سالن همايش هاي پارك علم وفن
آوري تهران برگزار گرديد.ابتدا هوشنگ بني اسدي دبير كانون بازنشستگان بنمايندگي از
سوي كانون بازنشستگان خواستار رسيدگي جدي به
bani-asadi.gifوضعيت شركت هاي تحت پوشش صندوق وسود
اور نمودن انها با ارائه راهكاارهاي مناسب شد و پس از گزارشي از اعطاي مطالبات
پرداخت شده وهمچنين مسائل ومشكلات بازنشستگان از قبيل اشتغال فرزندان آنان
بجايگزيني والدين ،تقويت  وترميم حقوق
مستمري آنان با ملحوظ نمودن مزاياي 5 سال سنوات ارفاقي واجراي لايحه خدمات مديريت كشوري گرديد.

 ايشان عنوان داشت كه پرونده سهام ترجيحي بازنشستگان به وكيل مجرب
تحويل داده خواهد شد تا از طريق  مراجع قانوني نسبت به پيگيري حقوق آنان اقدام فرمايند.

در پايان ايشان از اقدامات بسيار موثر صندوق 
بازنشستگي مخصوصاًدر 3 ماه گذشته از جمله حفظ استقلال صندوق ،پرداخت
مطالبات معوقه ،رسيدگي به خانواده بازنشستگان بي بضاعت اهداء هدايائي به مناسبت
روز زن وگراميداشت روز جانباز وتقدير از جانبازان 
جنگ تحميلي وجانبازان صنعت تقدير نمود وخواهان تداوم اين برنامه هاي معنوي گرديد.سپس نيك نفس رئيس هيات مديره كانون نيز
ضمن خوش آمد گوئي با ارائه قطعات شعري طنز آميز جلسه را به سمت وسوي فرهنگي سوق
دادند كه مورد توجه حاضرين در جلسه قرار گرفت بعد از ان دكتر عبدالرضا داوري
مدير عامل صندوق بازنشستگي ،ضمن تقدير وتشكر از كليه مسئولين رده بالاي شركت،
وزارتخانه وديگر ارگانهايي كه در حفظ استقلال صندوق ايشان را همراهي نموده اند تشكر
نمود وهمچنين از اعضاي هيات مديره كانون بازنشستگان كه با تعامل وهمكاري باني جلسات
hamayesh-tehran.gifهمايش بازنشستگان گرديده اندنيز تقدير بعمل اورد ودر سخنان خود تقويت شركت هاي تحت پوشش صندوق
،رسيدگي جدي به وضعيت معيشتي بازنشستگان ومستمري بگيران ،اشتغال فرزندان
بازنشستگان واستفاده بهينه از تخصص وتجارب بازنشستگان را از اهداف خود
در صندوق مطرح  نمودند وهمچنين استفاده از نيروهاي
صاحب تخصص وتجربه را در قالب جامعه علمي وتحقيقاتي در اينده نزديك نويد دادند.اين جلسه در پايان يا طرح پرسش  وپاسخ
توسط مدير عامل صندوق بازنشستگي تا ساعت 13 ادامه يافت وسپس با برپائي نماز وصرف
ناهار جلسه راس ساعت 14 پايان يافت.

Rate this post

ثبت نظر