توزیع برنج وروغن اهدائی شرکــــــت مس

berenj_va_rogan.jpg
 

 

بر اساس اعلام موسسه صندوق بازنشستگی برنج وروغن اهداء نوبت چهارم سال ۸۹ خریداری
وبزودی توزیع خواهد شد.

 هیــات مدیـــــــره کانون

ثبت نظر