توزیع برنج وروغن بازنشستگان (نوبت دوم)

berenj_va_rogan.jpgبه اطلاع کلیه بازنشستگان ومستمری بگیران می رساند توزیع سهمیه برنج
وروغن اهدائی شرکت(نوبت دوم سال جاری) در کلیه فروشگاههای تعاونی مصرف کارکنان
انجام میگیرد،بازنشستگان می توانند جهت دریافت سهمیه برنج وروغن خود به مراکز
مربوطه مراجعه ونسبت به تحویل ان اقدام نمایند.

Rate this post

ثبت نظر