درخواست تجلیل از بازنشستگان بزرگمنش صنعت مس برحسب تقویم تولد انان

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در مکاتبه ای از مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس در جهت قدردانی و تقویت روحیه بازنشستگان خواستار تجلیل تاریخ تولد انان گردید عین درخواست بشرح ذیل امده است:

جناب آقای مهندس آرمان حسنی

مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس

باســـــلام

   -احتراماً استحضار دارید که به منظور قدردانی  و تجلیل از زحمات بازنشستگان و در جهت تقویت روحیه انان،موسسات و ادارات به مناسبت های گوناگون بنحو شایسته ای از انان یاد می نمایند ،یکی از مهمترین مناسبت ها سالروز تولد انان خواهد بود،لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فر مایند تا بمناسبت تاریخ تولد بازنشستگان همه ساله بر حسب تقویم از انان تجلیل معنوی با اعطای هدیه ای مناسب بعمل اورند.

قبلاً از لطف وهمکاری جنابعالی سپاسگزار است.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر