درخواست مجدد فهرست اسامی و مشخصات فرزندان بازنشستگان قبولی در ازمون استخدامی

جناب اقای محراب احمدیان

معاون محترم منابع انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران

باســــلام

   –احتراماً استحضار دارید که مقرر گردیده بود 25% از جذب شدگان نهائی ازمون استخدامی از فرزندان بازنشستگان صنعت مس که سالیان جوانی عمر خود را در این صنعت سپری نموده اند تخصیص یابد. نظر باینکه  در لیست ارسالی رعایت کامل سهمیه بعمل نیامده و از طرفی مشاهده می گردد بعضاً دویا سه نفر از خانواده یک بازنشسته  در لیست قبولی نهائی امده و جملگی را جزء سهمیه اختصاصی بازنشستگان  منظور نموده اند که عادلانه نمی باشد، شایسته  است چنانچه بیش از یک فرزند بازنشسته در ازمون قبول شده ،بایست جزء سهمیه  عادی منظور و بجایگزین انان به ترتیب اولویت از دیگر فرزندان بازنشستگان  منظور گردد.-لذا خواهشمند است دستور فرمائید فهرست اسامی پس از رفع نقیصه های موجود و رعایت دقیق سهمیه بطور کامل با ذکر مشخصات والدین بازنشسته انان شامل نام- نام خانوادگی -شماره پرسنلی و تفکیک مشارکین  صندوق بازنشستگی و مشمولین  تامین اجتماعی شرکت مس تهیه و به کانون ارسال  تا به اگاهی جامعه پیشکسوتان محترم رسانده شود.دستور  تسریع در این زمینه  مزید امتنان خواهد بود.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر