روز تکریم بازنشستگان

 

بیست وهشتم آبان ماه روز تکریم بازنشستگان را به جامعه بازنشستگان کشور مخصوصاٌ بازنشستگان معزز شرکت ملی صنایع ایران تبریک عرض می نمائیم.

      هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر