سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه کرمانimages2.jpgدر پي هماهنگي هاي لازم با دفتر امام جمعه وستاد برگزاري نماز جمعه وبمناسبت روز صنعت ومعدن دكتر عبدالرضا داوري  مدير عامل موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران سخنران قبل از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته كرمان خواهند بود.

بدينوسيله از كليه  نمازگزاران معزز مخصوصا جامعه بازنشسگان وكاركنان صنعت مس دعوت بعمل مي ايد.

كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر