عارضه شناسی در صندوق بازنشستگی مس دنبال می شود
 

 

صبح ديروز يك تفاهم نامه بين مديران صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران وپارك علم
وفناوري دانشگاه تهران براي افزايش همكاري هاي علمي به امضاء رسيد.

به گزارش خبرنگار موج،عبدالرضا داوري مدير عامل صندوق بازنشستگي صنايع مس
ايران،در اين مراسم گفت:در گذشته سعي شده بود كه بيشتر به مبحث سخت افزاري
وساختاري پارك علم وفناوري دانشگاه تهران توجه شود اما با حضور مديريت جديد توجه
به مباحث نرم افزاري در دستور كار قرار گرفت.وي در ادامه از ايجاد يك بستر در شركت
ملي صنايع مس ايران به منظور تقويت ارتباط بين صنعت مس با مراكز دانشگاهي وعلمي
خبر داد.

مدير عامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران با اشاره به سابقه فعاليت اين صندوق
اظهار داشت:صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران از دهه60 كار خود را آغاز كرده است
وحدود 45 شركت تحت نظر اين صندوق فعاليت مي كند.

دكتر داوري تصريح كرد:هدف اصلي ما در صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران عارضه
شناسي وتشخيص مشكلات ونقصان ها باي طراحي وتدوين برنامه هاي مدون وجامع براي رفع اين
كاستي ها وعارضه ها است.

وي افزود:به همين بهانه براي تحقق اهداف تعالي خود در صندوق بازنشستگي مس
ايران برقراري ارتباط سازنده وتنگاتنگ با مراكز علمي دانشگاهي در دستور كار قرار
گرفته ونخستين گام ما امضاي تفاهم نامه با پارك فن آوري اطلاعات دانشگاه تهران
بوده است.دكتر داوري با اشاره به توقعات خويش از پارك فن اوري اطلاعان دانشگاه
تهران اضافه كرد؛هدف اين است كه بتوانيم با كمك پارك فن آوري يك مركز مشاوره،مركز
خود كفائي وپارك فنا وري اطلاعات در استان كرمان ايجادكنيم.

مدير عامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران ياداور شد:از انجا كه بحث تحريم
ايران تاكنون ثمرات مثبتي را براي كشورمان در بحث خودكفائي داشته است ما نيز سعي
مي كنيم از اين تهديد به عنوان يك فرصت در صنعت مس استفاده كنيم.

در ادامه اين مراسم قاسم عموعابديني رئيس پارك علم وفناوري دانشگاه تهران،گفت
:چهار مركز مهم علمي در اين پارك احداث شده است؛كه مي توان به مركز
پژوهشي؛كارآفريني ؛رشد؛مشاوره صنعتي وپيشرفته شامل مهارت هاي پيشرفته كه با سازمان
فني وحرفه اي در ارتباط است ،اشاره كرد.

وي در ادامه گفت:سعي كرده ايم كه تصدي گري دولت را در پارك فن آوري اطلاعات
دانشگاه تهران كاهش دهيم وبه تمامي كاركنان اين مركز مهم علمي تاكيد شده است كه
انديشه تصدي گري دولت را از ذهن خود پاك كنند.

عموعابديني تصريح كرد: همچنبين سعي شده است كه تصدي گري در اختيار شركت هاي
مستقر در پارك فن آوري اطلاعات  باشد وهدف
را برمديريت  فناوري تبيين كرده ايم.

رئيس پارك علم وفن آوري دانشگاه تهران تاكيد كرد:در ابتداي كار با مشكل مواجه
شده بوديم اما با برنامه ريزي هاي صحيح ومدون توانستيم اين مشكل را برطرف سازيم
ودر حال حاضر به يك حد مناسب وقابل قبول دست پيدا كرده ايم.

وي با اشاره با تعداد شركت هائي كه در تعامل با پارك علم وفن آوري دانشگاه
تهران است ؛گفت:حدود 100 شركت با اين مراكز علمي همكاري تنگاتنگي دارند كه بايد
سعي شود با توجه به نام گذاري سال 89 از 
سوي مقام معظم رهبري به سال همت مضاعف كار مضاعف اين تعداد به 250 شركت برسد
به گفته عمو عابديني ،زماني شركت هاي حاضر در پارك علم وفناوري مي توانند رشد
كنند كه با چند شركت مهم صنعتي،همكاري خود را به طور ملموس ومشهود آغاز كنند.

وي در پايان خاطر نشان كرد :با حضور سه تا چهار شركت مهم صنعتي مي توانيم  درنهايت موجب رشد پارك فن آوري اطلاعات دانشگاه
تهران شويم كه در همين زمينه  ميتوان به
عقد قرار داد همكاري صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران اشاره كرد.

 

Rate this post

ثبت نظر