ارکان قانونی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

فهرست اسامی منتخبین نمایندگی شعبات کانون به ترتیب ارا مکتسبه در حوزه انتخابیه (مجمع نمایندگان)
1- رمضان جمالی                                 رفسنجان
2 -یداله سالاری                                     ”
3- محمدحسین پورمحمدی                        ”
4 -مجید فخاری                                       ”
5- سید احمد نبوی                                  ”
6- اکبرنگارستانی                                    ”
7-اکبر اکبر پور                                        ”
8 -علی فتحی                                       ”
9 -یداله شفیعی                                    ”
10 -جمشید محولاتی                              ”
11 -محمدرضا رحمتیان                             ”
12 -محمدعلی محمدی                           ”
13 -حسین کاظمی                               ”
14 -مسعود محمدی خنامانی                   ”
15 -بهادر بهرام نژاد                               ”
16 -رمضان نیکوئی                                ”
17 -حسین اکبری                                 ”
18 -هوشنگ بنی اسدی                      کرمان
19 -حمید نیک نفس                          ” مستعفی
20 -مهدی محبی کرمانی                 ” مستعفی
21 -عین اله بهاء الدینی                           ”
22- محمدزندوکیلی                                ”
23 -محمد بهاء الدینی                            ”
24 -فتاح طهماسب زاده                          ”
25 -علی سلطانی نزاد                           ”
26 -سیدعبدالرسول روح الامینی                ”
27 -مهدی امیر ماهانی                           ”
28 -اصغر شیخ پور                                  ”
29 -غلامعلی شاهعلی تهران                    ”
30 -اسماعیل ناظری                               ”
31 -علی شریف                                    ”
32 -تیمور اسماعیل بیگی                          ”
33 -فاطمه نامی                                     ”
34 -طباطبائی حسینی                              ”
35 -حسین خالوئیئ                               ” مستعفی
36 -حسین قدیری                                      ”
37 -احمد کاظمی                                       ”
38 -سیدمحمد موسوی                                ”
39 -محمد ابراهیم یغمائی                             ”
40 -ناصر زاچکانی                                       ”
41 -مسعود احمدیان شهربابک
42 -حسن امیرزاده                                    ”
43 -سعداله ابراهیمی                                ”
44 -مسعود بخشائی                                 ”
45 -علی مرادی                                       ”
46 -علی محمودی                                    ”
47 -اکبرزارعی دهسراجی                        سیرجان
48 -غلامحسین نورمندی                           ”
49 -محمد حکیم حکیمی پور                       ”
50 -سیدعبدالرضا موسوی                         ”
51- علی اکبر فتحی زاده                                  پاریز
52 -احمدهنگوئی                                               ”
53 -محمد عبدالهی                                             ”
54 -علی اکبر عطار نژاد                                      اصفهان
55 -فریدون حق شناس                                       
فهرست اسامی اعضاء هیات مدیره وبازرسین کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
1-محمد حسین پورمحمدی                                 رئیس هیات مدیره کانون
2-سیدعبدالرضا موسوی                                    نایب رئیس هیات مدیره
3- یداله سالاری                                              خزانه دار وعضو اصلی هیات مدیره
4- اسماعیل ناظری                                          عضو اصلی هیات مدیره
5-هوشنگ بنی اسدی                                       ” ”
6-سعداله ابراهیمی                                         عضو علی البدل هیات مدیره
7-اکبر نگارستانی                                                 ” ”
بازرسین:
8- یداله شفیعی                                               بازرس اصلی کانون
9-حسین قدیری                                                بازرس علی البدل

Rate this post

ثبت نظر