قابل توجه بازنشستگان محترم ساکن تهران واستانهای شمالی وغرب کشور

 

berenj_va_rogan.jpg با توجه به هماهنگي هاي بعمل امده با مديريت محترم شركت تعاوني ومصرف كاركنان لطفاً از تاريخ 01/3/90 لغايت15/3/90با مراجعه به دفتر سابق شركت مس در تهران (پارك ساعي) نسبت به تحويل سهميه برنج وروغن اهدائي نوبت چهارم سال 89 وقبل از ان اقدام نمائيد.

كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر