معادن جدید در شرکت ملی صنایع مس ایران

 معـدن دره زار

معدن مـــــــس نوچون

معدن چـــــــــاه فیروز

معدن چــــــــاه مسی

معدن مــــــــس زرشک

معدن مــــــــس علی اباد

معدن مـــــــس درآلو

ثبت نظر