معادن جدید در شرکت ملی صنایع مس ایران

 معـدن دره زار

معدن مـــــــس نوچون

معدن چـــــــــاه فيروز

معدن چــــــــاه مسي

معدن مــــــــس زرشك

معدن مــــــــس علي اباد

معدن مـــــــس درآلو

Rate this post

ثبت نظر