نامزدان نمایندگی مجمع عمومی کانون

شعبه تهران :1-تیمور
اسماعیل بیگی2-منیژه تبریزی3-علی حمیدی زاده4-ویدا حریری رحیمی5- طباطبائی حسینی 6-حسین
خالوئی 7-غلامعباس خدایاری 8-ناصر زاچکانی 9- علی شریف 10-غلامعلی شاهعلی 11-حسین
شکیبا 12-مهران طالب پور13-محمد عطاری14- حسین قدیری 15-احمد کاظمی رنجبر16-میرکاظم
موسوی 17-سید محمد موسوی 18-حسین مراد نادری 19-اسماعیل ناظری 20-فاطمه نامی
21-محمد ابراهیم یغمائی

شعبه سیرجان: 1-علیرضا
افشار زید ابادی 2-اسداله ایران نژاد 3- غلامعباس پورموسی4-غلامعباس تجدد5- محمد
حکیم حکیمی پور 6-رحیم داد خضری پور 7- حمیدرضا رواقی پاریزی 8-علی رئیسی استبرق
9-اکبرزارعی 10-محمد صادقی گوغری 11-رمضان قاسمی نژاد 12-علی موحدی پاریزی
13-سیدعبدالرضا موسوی 14-حبیب اله ملک پورافشار15-غلامحسین نورمندی پور

شعبه رفسنجان:1-اکبر
اکبر پور 2- محمدرضا احمدی راد 3-حسین اکبری 4- بهادر بهرام نژاد 5-علی بادنوا
6-حسین بنی اسدی 7-محمدحسین پور محمدی 8-رمضان جمالی پا قلعه 9- محمد جعفریان10-
علی جمالی پاقلعه 11-سید احمد حسینی 12- سید حسین حسینی 13-سیدعلی حسنی 14- بختیار
حسن عربی 15- احمد ریاحی 16-هوشنگ رزم نوش 17- محمدرضا رحمتیان18- احمدرحمانی زاده
19- یداله سالاری 20-محمد حسین شریفی 21- یداله شفیعی 22-منصور شیرازی نیا 23-حین
صفری زاده 24- رضا عسکریان 25- محمد عباسی سرداری 26- علی غلامرضا پور27-غلامعباس
فتحی 28- علی فتحی 29- مجید فخاری 30-علی فاتحی چنار 31-علی کریمی سرداری 32- حسین
کاظمی 33-محمد گلزار 34-محمدعلی محمدی 35-مسعود محمدی خنامانی 36-مرتضی مهدیان 37-
جمشید محولاتی 38-علی محمدی جرجافکی 39-رمضان نیکوئی 40-سید احمد نبوی 41-عباسعلی
نورمندی 42- اکبر نگارستانی 43-محمود رضا وجدانی 44- غلامعباس هاشمی 45- علی
یزدانپناه

شعبه شهربابک:1- مسعود
احمدیان 2- حسن امیرزاده 3-سعداله ابراهیمی 4- مسعود بخشائی 5-علی مرادی 6-علی
محمدی میمند

شعبه کرمان:1-ابوالقاسم
ابوالحسنی زاده 2- احمد احمدی نژاد 3-مهدی امیرماهانی 4- هوشنگ بنی اسدی5- محمد
بهاء الدینی 6-عین اله بهاءالدینی 7-مینو بهروز 8-اصغر جمیلی 9-سید عبدالرسول روح
الامینی 10-محمدزندوکیلی 11-علی سلطانی نژاد 12-علی سلاجقه 13- اصغر شیخ پور 14-
حسین شکوری 15- اکبر شعبانی 16-سیداحمد ضیاء رضوی 17- فتاح طهماسب زاده 18- حسین
عرب نژاد 19- مهدی محبی کرمانی 20-علی نخعی زاده 21-حمید نیک نفس

شعبه پاریز:1- علی
اکبر فتحی پاریزی2- احمد هنگوئی 3- محمد علی بیگ زاده پاریزی 4-محمد
عبدالهی5-محمدعلی خیرمند 6-حسین پاریزی منش 7-عیسی محمدیاری

توضیح اینکه تا کنون 2نفر از شعبه رفسنجان ،یک نفر از شعبه
تهران،1نفر از شعبه کرمان بعلت انصراف ویا نداشتن شرایط لازمه از امار کلی کسر
گردیده اند.

Rate this post

ثبت نظر