نحوه اخذ فیش مستمری بازنشستگان

باطلاع می رساند از مرداد ماه روش اخذ دریافت فیش مستمری بازنشستگان بشرح ذیل تغییر یافته است:
کدملی
شماره شبا حساب دریافت مستمری

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر