نشست صمیمی مدیر عامل صندوق بازنشستگی با بازنشستگان ساکن اصفهان
در پي درخواست بازنشستگان ومستمري بگيران صنايع مس ايران ساكن استان اصفهان
وموافقت مدير عامل صندوق بازنشستگي مقرر گرديد تا ايشان در نيمه دوم مهرماه جاري
ديداري با انان داشته واز نزديك مسائل ومشكلات خود را در ميان بگذارند.

هيات مديره كانون بازنشستگان در نظر دارد نظير چنين برنامه هايي را در كليه
شهرهاي داراي شعبات كانون برگزار نمايد.

ضمناً تاريخ دقيق برگزاري اين ملاقات عمومي متعاقباً باطلاع عموم خواهد رسيد.

 
 هيات مديره كانون بازنشستگان صنايع مس ايران


Rate this post

ثبت نظر