همایش بزرگ بازنشستگان صنایع مس ایران

هيات مديره كانون بازنشستگان صنايع مس ايران با توجه به درخواست  اكثريت اعضاء كانون روز دوشنبه 1/12/90 راس ساعت 9 صبح جلسه اي با حضور بيش از 1000نفر از بازنشستگان ومستمري بگيران صندوق برگزار نمود. در اين جلسه ابتدا دبير كانون اخرين اقدامات انجام شده در خصوص مسائل حقوقي ورفاهي بازنشستگان را با پيگيري هاي انجام شده توسط كانون وكارگروه بيان نمودند ،سپس رئيس هيات مديره كانون سخناني پيرامون موسسه صندوق بازنشستگي به منظوررفع دغدغه هاي معيشتي بازنشستگان پيشنهاد دادند تا موسسه  به اموري زير مجموعه شركت ملي صنايع مس ايران قرار گيرد وضمنا با توجه به تجارب ارزنده مديران بازنشسته از انان در راس امور صندوق  استفاده شود تا دغدغه هاي موجود كاهش يابد.

در پايان يك نفراز بازنشستگان به نمايندگي از جامعه بازنشستگان نيزضمن تائيد موضع هيات مديره كانون وتاكيد بر امور شدن صندوق را بيان داشتند كه مورد تائيد كليه حاضرين در جلسه قرار گرفت. ضمناً بيانيه اي نيز از سوي بازنشستگان ومستمري بگيران تهيه وتنظيم شده بود كه به امضاء حاضرين رسيد ضمن حمايت قاطعانه جامعه بازنشستگان از هيات مديره كانون ماموريت داده شد تا مراتب را پيگيري ودر جلسه بعدي به اطلاع بازنشستگان برسانند. اين جلسه با ذكرصلوات بر محمد وال محمد (ص)راس ساعت 11:45 دقيقه پايان يافت.

Rate this post

ثبت نظر