پرداخت سود سهام تعاونی اعتباری پیشرو

باطلاع کلیه بازنشستگان محترم سهامدار تعاونی اعتباری پیشرو می رساند سود سهام سال 95 به حساب (پیشرو کارت ملت)شما واریز وقابل برداشت می باشد.
توضیح اینکه سود سهام مربوطه بحساب پیشرو کارت ملت که قبلاً وام شما پرداخت گردیده واریز شده است.

کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر