پیگیری های بعمل امده در خصوص انعقاد قرارداد با بیمارستان میلاد اصفهان

بر اساس اخرین پیگیری های بعمل امده خوشبختانه انجام اقدامات اداری وعقد قرار داد با بیمارستان میلاد اصفهان به توافق طرفین رسیده وپس از روئت وتائید قرارداد از طرف معاون منابع انسانی واموراجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران جهت انعقاد قرارداد وابلاغ ان به امور قراردادهای شرکت ارجاع گردیده است.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر