کانون بازنشستگان صنایع مس

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ 29/07/72 از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید.
Rate this post

ثبت نظر