کانون بازنشستگان صنایع مس

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ ۲۹/۰۷/۷۲ از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید.

ثبت نظر