گزارش اجمالی مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه-29 تیر 1400-تهران

بسمه تعالی
در مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۹ جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با حضوراکثریتی سهامداران و رعایت کامل مسائل بهداشتی راس ساعت 9 صبح در محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی تهران برگزار وپس از طی تشریفات قانونی جلسه موارد ذیل به تصویب رسید:
با توجه به اعلام مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه رشد 131 در صدی سود تلفیق سال 99 نسبت به سال مشابه قبل و سود مبلغ 4031 میلیارد ریال ،سود قابل تخصیص معادل هر سهم 790 ریال را اعلام نمود که از این میزان 200 ریال نقدی به هر سهم اختصاص یافت.
در این جلسه اقای تیمور اسماعیل بیگی نماینده بازنشستگان تهران به عنوان عضو هیات رئیسه جلسه انتخاب و بر تصمیمات جلسه نظارت داشتند ، ضمناً اقای محمد حسین پورمحمدی نیز بنا به دعوت رسمی انشرکت از هیات مدیره کانون بازنشستگان به عنوان نماینده هیات مدیره کانون در جلسه حضور داشته و در برخی از موارد که ضرورت ایجاب مینمود در مباحث مشارکت داشتند در این جلسه همچنین از پیگیری و انجام فرایند پذیرش و عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه در بازار سرمایه، درج شرکت فرعی صنایع مس افق کرمان از 28 تیر ماه جاری در فهرست اوراق بهادار، افزایش قریب 50%سرمایه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ، پایداری سود و …. نیز مطرح و به اگاهی سهامداران رسانده شد.

                               هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
Rate this post

ثبت نظر