تقویت حقوق بازنشستگان بالای ۶۵ سال

به منظور مساعدت در امر نگهداری وسرپرستی از بازنشستگان بالای ۶۵ سال از اول سال جاری ماهیانه مبلغ

۱۳۶۰/۰۰۰ریال حقوق آنان افزایش یافت.

به آگاهی می رساند در راستای افزایش وتقویت حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران اقدامات بسیار شایسته ای صورت گرفته که بزودی باطلاع خواهد رسید.

ثبت نظر