تقویت حقوق بازنشستگان بالای 65 سال

به منظور مساعدت در امر نگهداري وسرپرستي از بازنشستگان بالاي 65 سال از اول سال جاري ماهيانه مبلغ

1360/000ريال حقوق آنان افزايش يافت.

به آگاهي مي رساند در راستاي افزايش وتقويت حقوق بازنشستگان ومستمري بگيران اقدامات بسيار شايسته اي صورت گرفته كه بزودي باطلاع خواهد رسيد.

ثبت نظر