هزینه های پزشکی بازنشستگان ومستمری بگیران در سال 88
نظر باينكه بر اساس تصميمات متخذه ومطابق
روال سنوات گذشته هزينه هاي پزشكي مربوط به سال 1388 حداكثر تاپايان خرداد ماه
جاري محاسبه وپرداخت مي گردد،لذا از كليه بازنشستگان ومستمري بگيران بزرگمنش تقاضا
دارد تا به موقع نسبت به ارسال هزينه هاي پزشكي خود مربوط به سال گذشته اقدام
نمايند.

 

 

                                                           كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

 

Rate this post

ثبت نظر