پرداخت حق جذب ومطالبات حقوقی بازنشستگان در خرداد ماه 89
 در جلسه اي با حضور مديريت عامل صندوق بازنشستگي ومعاون ارشد ايشان واعضاء
هيات مديره كانون بازنشستگان كه در مورخه 29/2/89 در محل دفتر موسسه صندوق
بازنشستگي كرمان برگزار گرديد.پس ازاستماع سخنان وارائه گزارشات ومستندات قانوني
توسط اعضاء هيا ت مديره كانون در خصوص عدم پرداخت مطالبات حقوقي بازنشستگان بيش از
دو سال،دكتر عبدالرضا داوري مدير عامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران نيز طي
سخناني دلائل عدم پرداخت مطالبات حقوقي در دو ماه گذشته مديريتي خود را بازگو
فرمودند وهمچنين ابراز نمودند با هماهنگي هاي كامل انجام شده با مسئولين شركت مس
در خرداد ماه جاري اين مطالبات پرداخت خواهد شد.

ايشان در زمينه هاي مختلف حقوقي،رفاهي ،خدماتي بازنشستگان  وموظفين كه اعضاء هيات مديره خواستار آن بودند
قولهاي مساعدي نمودند وانشاا…. با تعامل واستفاده از نقطه نظرات  صاحب منصبان سابق شركت تدابيري جدي در جهت
بهبود وضعيت بازنشستگان انديشيده شود.وي همچنين در جهت اخذ تدابيري بمنظور رفع
بيكاري فرزندان بازنشستگان كه بالاترين دغدغه خاطر آنان مي باشد خواستار همكاري
وجمع آوري اطلاعات آنان گرديد ومقرر شد كه توسط دبير كانون بازنشستگان اين اطلاعات
بنحو مقتضي جمع آوري ودر اختيار ايشان قرار گيرد تا برنامه ريزيهاي لازم در زمينه
اشتغال فرزندان بازنشستگان فراهم آيد.

در پايان اعضاء هيات مديره كانون بازنشستگان تقاضا نمودند كه
پس از پرداخت مطالبات حقوقي مديريت عامل شركت صنايع مس ومدير عامل محترم موسسه  صندوق بازنشستگي در يك گردهم آئي با
حضور كليه بازنشستگان شركت نمايند،كه  مورد موافقت قرار گرفت ومقرر گرديد
اقدامات لازم توسط صندوق بازنشستگي با همكاري همه جانبه هيات مديره كانون
بازنشستگان در جهت تحقق موضوع انجام گيرد.

Rate this post

ثبت نظر